ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА CRIMSON.BG

Настоящата политика за поверителност е надлежно утвърдена от “ТРЕЙДИНГБУЛГ” ООД и е в сила от 1 Юли 2023 г. Моля, имайте предвид, че политиката за поверителност редовно ще бъде актуализирана, за да отразява промените в начина, по който обработваме Вашите лични данни, и всички промени в приложимите закони.

Настоящата политика за поверителност Ви разкрива всичко, което трябва да знаете за това как „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД, ЕИК 175447226, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. д-р Марин Русев № 10 („Трейдингбулг“, „ние“, „администратор“), в ролята на администратор, защитава личните данни, които обработва във връзка с Вас като субект на лични данни („Вашите лични данни“) и какви права имате във връзка с обработката на личните Ви данни. Допълнителна информация за Трейдингбулг можете да намерите тук.

Настоящата политика за поверителност предоставя общ преглед на най-разпространените дейности на „Трейдингбулг“ по обработка на Вашите лични данни. Моля, обърнете внимание, че някои специфични дейности за обработка могат да бъдат предмет на отделно и индивидуално деклариране за поверителност.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С настоящото Ви уведомяваме, че за да използвате всички функционалности на нашия Сайт, ние трябва да обработим определени технически данни, които може да съдържат и лични такива. По принцип нямате задължение да ни предоставяте лични данни, когато използвате Сайта или услугите ни и това се основава единствено на Вашата свободна воля. Въпреки това, бихме искали да Ви уведомим, че без предоставянето на лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим възможност за пълноценно използване на услугите ни и няма да успеете да закупите желаните от Вас продукти от онлайн магазина ни.

Кои сме ние?

CRIMSON.BG е собственост на „ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД –  търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175447226.

„ТРЕЙДИНГБУЛГ“ ООД е администратор на лични данни и обработва личните Ви данни в пълно съответствие с изискванията и разпоредбите на eвропейското и национално законодателство, включително, но не само с: Общия регламент за защита на личните данни („ОРВЛД/ „GDPR”), Закона за защита на личните данни и др.

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, п. к. 1000, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. д-р Марин Русев № 10, Email: office@crimson.bg , тел: + 359 883 308 667

Какво представлява Политиката за поверителност и каква е целта на този документ?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви представи ключови моменти и  информация на лесно достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „CRIMSON.BG“ включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
 • Използваме ли „бисквитки“? Къде и как да научите повече за тяхната употреба?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за поверителност CRIMSON.BG декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима.

Какви лични данни събира Crimson.bg чрез този Сайт (уеб портал) за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, CRIMSON.BG събира следната информация за Вас:

 • Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия Сайт: IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата HTTP, датата и часа на достъп до Сайта и/или услугите;
 • Бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви, информация за Вашата дейност по време на използването на Сайта и/или услугите (например историята на заявките за търсене; имейл адресите на тези, с които кореспондирате);
 • Име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;
 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на заявки за пазаруване от онлайн магазина ни, т.е. при сключване на договори и изпращане на заявки за използване на услугите на BG от Вас.

Ние не събираме чувствителни лични данни (като расова принадлежност, политически възгледи, здравна информация и биометрични данни и др.).

На какво основание Crimson.bg обработва личните Ви данни ?

Какво означава обработване?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 CRIMSON.BG обработва личните Ви данни на договорно основание, за да предостави информация във връзка с възможност за предоставяне на искани от Вас услуги, договаряне за възможни поръчки и/или за да изпълни задълженията си към Вас по силата на вече отправена поръчка, т.е. налице са договорни отношения между Вас и „CRIMSON.BG“ (чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679).

CRIMSON.BG може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес за тази обработка, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. В такъв случай ние гарантираме, че обработването на лични данни не засяга значително Вашите интереси, нито Вашите основни права и свободи. Моля, обърнете внимание, че при обработката на личната ви информация на това основание, CRIMSON.BG винаги ще се стреми да поддържа баланс между законните си интереси и Вашата защита в областта на конфиденциалността и поверителността.

CRIMSON.BG обработва Вашите лични данни, за да гарантира законните си интереси, в следните случаи:

–  за да разберем по-добре как взаимодействате с нашия Сайт и услуги;

– с цел подобряване, промяна, персонализиране или подобряване по друг начин на Сайта

– с цел да Ви предложим други продукти и услуги на Crimson.bg или други компании, които по наше мнение могат да Ви заинтересуват (т.е. да Ви покажат реклама, съобразена с вашите интереси);

CRIMSON.BG обработва личните Ви данни и след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Вас за целите на обработването.

Съгласието Ви ще бъде необходимо като основание за обработка например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на уеб-страницата ни. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като влезете в акаунта си и коригирате съответните настрoйки, както и с изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл – office@crimson.bg.

CRIMSON.BG обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите, предлагани от bg;
 • За да Ви предоставим достъп до нашия Сайт, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;
 • За статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения на bg към Вас.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си Crimson.bg обработва предоставените от Вас лични данни по следните начини:

– чрез посещение на сайта ни за използване на онлайн магазина и другите услуги на Сайта ни;

– чрез попълване от Ваша страна на електронни форми на Сайта ни, включително при попълване на данни за регистрация или забравена парола на съществуващ акаунт;

– при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация чрез акаунта Ви или чрез имейл до нас;

– чрез обработване на информация за Вашите посещения на Сайта ни;

– чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (биксвитки), операционна система и тип браузър.

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните Ви данни е различен. При всяко положение Crimson.bg ще съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигне целта, за която са събрани, или да спазва законовите изисквания и разпоредби.

Ако желаете част от данните Ви да бъдат изтрити от базата данни на CRIMSON.BG, можете сами да изтриете съответните данни, като използвате акаунта.

В общия случай Вашите лични данни се съхраняват от нас на договорно основание, т.е. за изпълнение на договорни задължения и в този случай срокът за съхранение е 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

Личните Ви данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочения по-горе срок във всеки случай на наличие на законово задължение за нашето Дружество да направим това.

Срокът на съхранение в случаите на обработка на лични данни по силата на изрично дадено съгласие е до оттегляне на съгласието Ви.

Данните в акаунта Ви могат да бъдат изтрити от Вас по всяко време.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

CRIMSON.BG се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно CRIMSON.BG да разкрие личните Ви данни на следните лица:

– Дружества, предоставящи куриерски услуги;

– Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани със Сайта ни;

– Трети лица, изпълняващи услуги във връзка с договорни задължения към Вас или по силата на законово основание за обработка;

CRIMSON.BG има право да предостави личните Ви данни на свързани дружества, които са позиционирани на територията на Република България, при условие, че е налице правен интерес, свързан с  обработката на личните Ви данни за административни цели и нужди. Такива трансфери са допустими при стриктно спазване на изискванията за конфиденциалност и защита на личните Ви данни.  CRIMSON.BG може също така да предоставя лични данни на трети лица, непринадлежащи към групата CRIMSON.BG за постигане на целите на изпълнение на задълженията си към Вас и оптимизиране на предоставяните услуги.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни (т.е. обичайно по Ваше искане);
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Използване на „бисквитки“

 „Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава Сайта ни.  За да научите повече натиснете ТУК

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички “бисквитки” по всяко време. За да направите това, моля, обърнете се към помощните функции на Вашия браузър. В случай че не използвате никакви бисквитки е възможно отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Общ преглед на бисквитките, използвани от нас можете да получите като прочетете Политиките ни за Бисквитки

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

Ако смятате, че която и да е информация, която CRIMSON.BG съхранява за Вас, е неправилна или непълна, можете сами да „влезете“ в акаунта си и да коригирате личната си информация.

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които BG обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от BG коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като „влезете“ в акаунта си и да коригирате личната си информация или като изпратите имейл на office@crimson.bg;
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от BG в случай че са налице условията за това;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като „премахнете“ отметката в акаунта си или изпратите имейл на: office@crimson.bg
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Как можете да упражните правата си

За да упражните горните права, можете да настроите възможностите в акаунта си, а ако няма специална функция в интерфейса, за правото, което искате да упражните, моля свържете се с CRIMSON.BG на посочените в началото на тази Политика адреси.

Ако не сте доволни от начина, по който CRIMSON.BG обработва Вашите лични данни, моля, уведомете ни и ние ще разгледаме Вашето искане. Ако не сте доволни от отговора на CRIMSON.BG, имате право да подадете жалба до компетентния орган.

Данни на Комисия за защита на личните данни: Адрес: 1592 гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2;, тел.: (02) 915 35 19 факс: (02) 915 35 25, имейл: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Промени в Политиката за поверителност

За да отразим съответните промени в законодателството, е възмножно да актуализираме и изменяме нашата Политика за поверителност, затова препоръчваме на всички наши посетители да проверяват своевременно актуализациите и, когато е необходимо, да прегледат последната версия на документа.

Тук, на нашия уебсайт е мястото, където ще намерите най-актуалните и последни Политики за повереителност. Така гарантираме, че ще сте информирани за правата и методите за обработка на личните Ви данни.

По този начин ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за разгласяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения на Сайта на CRIMSON.BG.

Тази Политикa за поверителност e в сила за CRIMSON.BG от 01.07.2023 г.