ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ CRIMSON.BG    

 • ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „ТРЕЙДИНГБУЛГ ООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията с EИK 175447226, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Coфия, п.к. 1000, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, yл. Д-р Марин Русев № 10, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „ДOCTABЧИK“, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy „ΠOЛЗBATEЛИ“, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия Crimson.bg, нapичaнa пo-дoлy Crimson.bg.

 • ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 1. Наименование на Доставчика: „ТРЕЙДИНГБУЛГ ООД
 2. Седалище и адрес на управление гp. Coфия, п.к. 1000, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, yл. Д-р Марин Русев № 10
 3. Адрес за упражняване на дейността: гp. Coфия, п.к. 1000, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, yл. Д-р Марин Русев № 10
 4. Данни за кореспонденция: гр. София, Email: office@crimson.bg, Тел: +359 883 308 667
 5. Вписване в публични регистри: ТРРЮЛНЦ с ЕИК 175447226, 
 6. Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни,Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-519, факс: 02/91-53-525 Email: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;

(2) Комисия за защита на потребителите, Адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. “Врабча” № 1, ет. 3, 4 и 5, тел.: 02/933 0565 факс: 02/988 4218 гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg,  

 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG175447226
 • ХАРАКТЕРИСТИКИ НА CRIMSON.BG

Чл. 3. (1) Crimson.bg e Електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет на https://crimson.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Crimson.bg продукти, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Ползвателя на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в c изисквания за конкретните стоки, включително и следното: 

(2) Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Crimson.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; 

(3) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Crimson.bg чрез интерфейса на страницата на Crimson.bg, достъпна в Интернет; 

(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчикасъгласно поддържаните от Crimson.bg начини за разплащане. 

(5) Да получават информация за нови продукти предлагани от Crimson.bg; 

(6) Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка; 

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Crimson.bg в Интернет; 

Чл. 4. Доставчикът доставя продуктите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия. 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предлагани от Crimson.bg чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  https://crimson.bg/ или друго средство за комуникация от разстояние. 

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба, Доставчикът се задължава да достави продуктите след пълното им заплащане от страна на Ползвателя, като последния използва определения от Доставчика интерфейс на страницата на Crimson.bg

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика цената за доставените продукти съгласно условията, определени на Crimson.bg и настоящите общи условия. Всички цени за крайния потребител са с включено ДДС.

(4) Когато даден продукт е на промоция и Ползвателят има индивидуална договорка за отстъпки, системата изчислява крайната цена спрямо по-голямата от двете отстъпки, без възможност отстъпките да се кумулират.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите продукти в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 

(6) Цената за доставката се определя изрично и отделно от цената на продуктите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

 • ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 Чл. 7. Доколкото предлаганите от Crimson.bg стоки, услуги, методи на доставка и др. са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани, с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Crimson.bg.

При извършване на промени в Общите условия, Crimson.bg се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Crimson.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Crimson.bg, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

 • ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ В BG

Чл. 8. Доставчикът публикува на адрес https://www.crimson.bg описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Ползвателя, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

 • ИЗПОЛЗВАНЕ НА CRIMSON.BG

Чл. 9(1) За да използва Crimson.bg за сключване на договори за покупко-продажба на продукти, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. 

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистриране”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Oбщи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.  След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения във връзка с направените от Ползвателя поръчки.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 10. (1) При сключване на договор за покупко-продажба посредством Crimson.bg, Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, при кумулативно спазване на описаните в настоящия член условия:

(2) Договорът се сключва на български език. Всички цени са в български лева и с включено ДДС.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя включва настоящите общи условия, достъпни на адрес https://crimson.​bg/centar-za-poveritelnost/.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията или при пазаруване като гост.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 11. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на извършването на заявка от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

Чл. 12. За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Чл. 13. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност, в случай че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 14. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 

(1) Извършване на регистрация в Crimson.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Crimson.bg;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Crimson.bg чрез идентифициране с име и парола.

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Crimson.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на необходимите данни при покупка на стока без регистрация;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката;

Чл. 15. (1) Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(1) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(2) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Crimson.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Crimson.bg.
(3) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.


Чл. 16. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 • ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 17. Правилата на настоящия раздел от общите условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Crimson.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Чл. 18. (1) Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всеки продукт на сайта на Crimson.bg. 

(2) Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всеки продукт в сайта на Crimson.bg. 

(3) Доставката на поръчан чрез Crimson.bg продукт на територията на София, Пловдив и Варна се извършва от собствен куриер, безплатно за поръчки на стойност над 100 лева. За поръчки на територията на София, Пловдив и Варна на стойност под 100 лева се заплаща такса за доставка в размер на 5 лева.

(4) Доставката на поръчан чрез Crimson.bg продукт за всички останали населени места на територията на България се извършва с куриерска фирма „СПИДИ“ или „ЕКОНТ“ като стойността на транспортните разходи, невключени в цената на продуктите, се определя от куриерската фирма и се заплаща при получаването ѝ на куриера.

(5Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика. 

(6) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея продукти. 

Чл. 19. (1)  Ползвателят може да заплати цената на поръчан от Crimson.bg продукт като използва по свой избор един от следните способи:

 • Чрез наложен платеж (Плащане при доставка). При избиране на заплащане чрез наложен платеж цената на доставката и обявената стойност на пратката се заплаща от Ползвателя на куриера.
 • Плащане по банков път. След получаване на заявката за избран продукт, Ползвателя, използва интерфейса на bg, за да предостави банкова сметка и данни за плащане, които да бъдат вписвани в платежното нареждане. При този начин на плащане цялата стойност на поръчката се заплаща авансово по банков път. При получаване на куриера се заплаща само цената на доставката. Сроковете за изработка и доставка започват да текат от получаването на плащането от Доставчика.
 • Плащане чрез кредитна или дебитна карта, посредством платформата на https://www.vivawallet.com/
 • Плащане чрез стоков кредит от TBI Bank. Тази възможност за плащане е налична при избор на поръчки между 100 и 30 000 лв. и при одобрение от финансиращата институция след кандидатстване за кредит чрез натискане на бутон „Купи с TBI Bank” и следване на посочените стъпки.

(2) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане по банков път за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на продукти и тяхната доставка. 

(3) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на продуктите преди или в момента на доставката им в зависимост от двата способа на плащане. 

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен в тези общи условия и на сайта на Доставчика на Crimson.bg.

(2) Доставчикът се задължава да достави продуктите на Получателя в рамките на 5 работни дни за поръчки на територията на София, Пловдив и Варна.

(3) За всички останали населени места Доставчикът ще предаде продуктите на куриерската фирма до 24 часа от сключване на договора за покупко-продажба.

 • ПОЛИТИКА ЗА ЗАМЯНА НА СТОКА. РЕКЛАМАЦИИ.

Чл. 21. (1) Доставчикът е длъжен да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба.

(2) Доставчикът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаел за несъответствието. 

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика

(4) Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, Ползвателят незабавно следва да се свърже с Crimson.bg на някоя от формите за контакт или да откаже приемане на стоката от куриерската фирма. 

Чл. 22 (1) При установено несъответствие на стоката с договора за продажба, за което Ползвателят не е знаел и не е могъл да знае при сключването на договора, Ползвателят има право да подаде рекламация, като изпрати имейл съобщение до office@crimson.bg или да се обади на посочения телефон за контакт на Crimson.bg и да поиска Доставчикът да приведе стоката в съответствие с договора. 

(2) Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от две години, считано от доставянето на стоката, независимо от това дали производителят е предоставил търговска гаранция на стоката.

(3) В съобщението си до Доставчика Ползвателят прилага:

– касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

– протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката

– други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(4) В кратък срок Доставчикът се свързва с Ползвателя, за да му предложи отремонтиране на стоката, в случай че това е възможно, замяната ѝ с нова или съответно намаляване на цената. 

(5) В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, потребителят го връща за сметка на търговеца и се изпраща друг продукт като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на Crimson.bg

 • ПОЛИТИКА ЗА ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА

 Чл. 23. В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП) Потребителят на стоки от Crimson.bg има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без е нужно да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. 
(2) За отказ от договора Ползвателят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, без да е длъжен да използва същия текст. За да спази срока за отказ от договора, следва да изпрати попълнен формуляр за отказ преди изтичането на 14 – дневния срок от получаването на стоката в офиса на Доставчика или да го изпрати по e-mail: office@crimson.bg, като в случай, че Ползвателят използва втората възможност Ползвателят незабавно ще изпрати съобщение за потвърждаване на получаване на отказа. 
(3) В случай че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. 
(4)  Когато Ползвателят упражни правото си на отказ от договора, той трябва да върне обратно на Доставчика стоката в срок от 14 календарни дни, считано от датата, на която същият е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи в добър търговски вид. Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента. 
(5) Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи: 

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; 
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; 
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на стока, която не се продава регулярно на сайта, поръчана специално по поръчка на клиента от външен доставчик.

Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 Чл. 24. Доставчикът се задължава:

(1) Да прехвърли на Ползвателя собствеността на заявената за покупка стока;

(2) Да достави в срок заявената за покупка стока;

(3) Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

(4) Да предаде на Ползвателя стока, която съответства на договора за продажба.

(5) Да носи отговорност за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето, дори и да не е знаел за несъответствието. 

Чл. 25. Доставчикът има право:

(1) Да инсталира върху компютрите на Ползвателя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Ползвателя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

(2) Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Crimson.bg, като си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Crimson.bg и в клиентския профил на Ползвателя.

(3) Да изпраща непоискани търговски съобщения до Ползвателя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

(4) Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Ползвателя и Crimson.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Ползвателят не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Crimson.bg (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 Чл. 26 (1) Доставчикът полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Доставчикът не носи отговорност за запазване на цената на предлагана в магазина стока при внезапна промяна на същата от страна на производителя, без да бъде уведомен. В този случай Доставчикът си запазва правото дa променя цените на заявени от клиент артикули.

(2) Доставчикът не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Crimson.bg.

(3) Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Crimson.bg.

(4) Доколкото Доставчикът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

(5) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Crimson.bg.

(6) Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Crimson.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

(7) Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

 • ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 Чл. 27. Ползвателят се задължава:

(1) Да посочи точен и валиден телефон, без допълнителни интервали или символи, точен и пълен адрес за доставка или офис на куриерската фирма и електронен пощенски адрес за кореспонденция(e-mail);

(2) Да плати цената на заявената от него стока;

(3) Да заплати разходите по доставката;

(4) Да потърси и получи стоката в седемдневен срок, след като е уведомен от куриерската фирма;

(5) Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

(6) Да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Crimson.bg в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

(7) С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

(8) Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Чл. 28. Ползвателят има право на:

(1) Достъп в режим онлайн до Crimson.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Ползвателят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

(3) Отказ от договора за покупко-продажба, както и право на замяна при условията на тези Общи условия и приложимото българско законодателство.

(4) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Crimson.bg.

Чл. 29. Ползвателят се задължава при ползуване на Crimson.bg:

(1) Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

(2) Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

(3) Да уведомява незабавно Crimson.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

(4) Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);

(5) Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в Crimson.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

(6) Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

(7) Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходните алинеи Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Ползвателя. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 30. Доставчикът има право да обработва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират на Crimson.bg. Информацията, чрез която клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Ползвателят предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същият въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Crimson.bg услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Чл. 31. Обработване на информация за Ползвателя:

Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Ползвателя, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат, в случай че Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

 • ЦЕЛИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 32. (1) Доставчикът обработва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Ползвателя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Crimson.bg на посочените адрес или e-mail за контакти (office@crimson.bg).

(3) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Crimson.bg. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. (1) При прекратяване на договора Crimson.bg дезактивира клиентския профил и заличава паролата за достъп до клиентския профил.

(2) Ползвателят може по всяко време да поиска от Crimson.bg заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Ползвателя заявки и съответно заплащане от страна на Ползвателя дължимите продажна цена и разходи за доставка.

(3) Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

т. 1. Преустановяване на дейността на Crimson.bg;

т. 2. Прекратяване поддържането на магазина;

т. 3. В други предвидени в закона случаи.

 

 • РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 34. Извън посочените по-горе в настоящите Общи условия случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 • ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 Чл. 35. (1) Ползвателят е длъжен да обезщети Crimson.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Ползвателят е длъжен да обезщети Crimson.bg и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

(3) Доставчикът е длъжен да обезщети Ползвателя за всички вреди, причинени от Crimson.bg умишлено или при проявена груба небрежност.

 • НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл. 36. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 • РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 Чл. 37. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

 • ПИСМЕНА ФОРМА

 Чл. 38. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Ползвателя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Crimson.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 39. При разногласия и възникнал спор със „ТРЕЙДИНГБУЛГ ООД, Ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове.

 • ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБНИ

Чл. 34. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители от 01.07.2023 г.